Slogan našeho e-shop

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. všeobecné podmienky

 • Prevádzkovateľom internetového obchodu www.banua.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť JABLUM Slovakia s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.
 • Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.
 • Používaním WWW stránok internetového obchodu banua.sk a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
 • Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

2. objednávanie tovaru

 • Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:
  • prostredníctvom internetových stránok banua.sk
  • e-mailom na adrese info@banua.sk
  • písomnou objednávkou zaslanou na adresu predávajúceho
  • telefonicky +421 908 64 60 64
  • osobne
 • Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
 • Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 7 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a podobne).

3. cena za tovar

 • Ceny uvedené na internetových stránkach banua.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu. Pre nákup tovarov priamo v predajni platia ceny, ktorými sú tieto tovary v predajni označené.
 • Predajca - spoločnosť JABLUM Slovakia s.r.o. je platcom DPH. Ceny uvedené na internetových stránkach banua.sk sú s DPH.
 • Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.
 • K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenie, ak je suma objednaného tovaru nižšia než 400,- € s DPH.

4. platba za tovar

 • Tovar je možné uhradiť prostredníctvom:
  • služby TatraPay (pre klientov Tatra Banky a.s.)
  • prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu
  • na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra
  • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
 • Všetky platby musia byť uskutočnené v €.
 • Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

5. dodacie podmienky

 • Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach banua.sk nemusi predstavovaťaktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.
 • Dodacia doba na tovar je uvedená pri produkte.
 • Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho – ak je dohodnutá platba na základe zálohovej faktúry.
 • Súčasťou dodávky tovaru nie je jeho inštalácia.

6. doprava tovaru

 • Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok banua.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.
 • Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky.
 • Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 • Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.
 • V prípade doručenia tovaru prepravcom (kuriérom) je tovar poistený v plnej výške.
 • Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list a návod na obsluhu (ak si to druh tovaru vyžaduje).
 • Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
 • Poplatky za dodanie tovaru do 50 kg sú nasledovné:
  • zdarma - doprava v rámci celého Slovenska pri objednávke nad 400,00 € s DPH
  • 6,00 € - doprava v rámci celého Slovenska ak je suma objednaného tovaru nižšia ako 400,00 € s DPH

7. záruky a reklamácie

 • Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.
 • Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode banua.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom obvyklá dĺžka záručnej doby je:
  • 25 mesiacov pre domáce kávovary
  • 12 mesiacov pre komerčné kávovary
  • 24 mesiacov pre prislušenstvo
 • Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR.
 • Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 • Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými v záručnom liste za podmienok stanovených výrobcom.
 • V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kde kupujúci kontaktuje priamo autorizované záručné servisné stredisko výrobcu, kde mu na základe záručného listu potvrdeného predávajúcim vykonajú záručnú opravu. Ak výrobca nemá na území Slovenska záručný servis, kupujúci kontaktuje priamo predávajúceho, a to e-mailom, telefonicky, alebo osobne, kde bude informovaný o ďalšom postupe.
 • Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak, aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu.
 • Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

8. ochrana osobných údajov

 • Prevádzkovateľ internetových stránok banua.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

9. ďaľšie ustanovenia

 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 • Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 • V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

OD KTORÝCH ZMLÚV NEMÔŽETE ODSTÚPIŤ BEZ UVEDENIA DÔVODU

 • Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
  • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. nábytok na mieru)
  • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  • predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
  • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  • predaj novín, časopisov a periodickej tlače
  • lotérie a iné podobné hry

AKO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 • V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:
  • kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
  • ak bol tovar dodaný a kupujúci ho prevzal, je nevyhnutné ho zaslať späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
   • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
   • tovar nesmie byť použitý,
   • tovar musí byť nepoškodený,
   • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
   • musí obsahovať doklad o kúpe /kópia/,
   • tovar je potrebné posielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy (doporučene neznamená na dobierku)
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vráti predávajúci peniaze za tovar poukážkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude môcť predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.